Súhlasím so spracovaním osobných údajov

Týmto potvrdzujem svoj súhlas v zmysle zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a jeho neskorších znení a v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 pre "Pohrebné a kamenárske služby Paciga s.r.o.", aby moje osobné údaje a údaje o zosnulom, ktoré som poskytol na vybavenie pohrebných a/alebo kamenárskych prác a s tým súvisiacich služieb, spracovávalo, uchovávalo vo svojich informačných systémov na dobu nevyhnutnú na vytvorenie, údržbu, propagáciu a reklamné a marketingové účely týchto služieb.